Osnovni cilj Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. je produbiti i, koliko god je to moguće, proširiti područja suradnje i umrežavanja na temelju prijašnjih uspješno realiziranih kontakata. Program za to pruža odgovarajući okvir, kroz stvaranje boljih uvjeta za suradnju i pružanje podrške glavnim dionicima u regiji.

Strategija Programa za cilj ima ostvarenje dugoročne vizije za programsko područje, koju su zajednički formulirani brojni sudionici tijekom konzultacija u okviru planiranja Programa, a koja glasi:

“Područje uz hrvatsko-mađarsku granicu karakterizira intenzivna i raznovrsna suradnja, koju omogućava odgovarajuća prekogranična povezanost, znanje te aktivne i motivirane skupine u društvu, a u čijem fokusu se nalazi održivo iskorištavanje i stvaranje dodane vrijednosti bogatih kulturnih i prirodnih resursa regije uz trajno obogaćivanje gospodarskih, institucionalnih i individualnih prekograničnih veza.“

Za postizanje ovog dugoročnog cilja izdvojeno je pet prioritetnih osi te, unutar njih, niz investicijskih prioriteta koji mogu poslužiti kao instrument strateškog razvoja regije:

Prioritetna os 1:

Gospodarski razvoj – povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP)

Prioritetna os 2:

Održivo korištenje prirodnih i kulturnih vrijednosti – očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa

Prioritetna os 3:

Suradnja – poboljšanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

Prioritetna os 4:

Obrazovanje – ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje, uključujući strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje

Prioritetna os 5:

Tehnička pomoć

Navedene prioritetne osi dio su sveobuhvatne strategije koja uključuje i konkretne mjere za postizanje dugoročnog cilja, a temelji se na poticanju gospodarskog razvoja nerazvijenih ruralnih područja kroz jačanje gospodarske konkurentnosti MSP-a.